Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Địa Tạng Vuơng Bồ Tát
Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ðịa Tạng Bồ Tát Công Hạnh Thù Thắng Tán
Làm xong ngày 19 tháng 2, năm 1996. Phật Lịch 2540
Phật Giáo Hoa Việt - Tịnh Xá Quán Âm
Một thuở nọ cung trời Ðao Lợi,
Đức Thế Tôn trầm định sâu xa,
Nghĩ từ mẫu bấy lâu xa cách,
Khó duyên lành thoát khỏi tử sanh,
Lòng thương xót tìm phương cứu giúp,
Trong nhục kế thiên quang chiếu sáng,
Hội cung trời Đao Lợi thiên cung,
Bao chư Phật mười phương ủng hộ,
Lẫn Trùng Thiên, Bồ Tát tựu về,
Đồng tán thán "Thích Ca Điều Ngự",
Chuyển tư nghì diệu pháp vô song,
Bậc trí huệ thần thông viên mãn,
Dạy tỏ bày pháp khổ pháp vui,
Hầu cứu giúp sanh linh thoát khổ,
Khi chư Phật đều quy tề tựu,
Từ miệng vàng phóng vạn vừng mây
Mây sáng rỡ từ bi trí huệ,
Mây kiết tường phước đức quy y,
Mây Bát Nhã tràn đầy tam muội,
Pháp âm thanh vi diệu vô cùng,
Nào lục độ gồm Từ Bi độ,
Lẫn âm thanh giải thoát chúng sanh,
Bao Mây Sấm phát Sư Tử Hống,
Chuyển vang rền chiếu sáng thập phương,
Khi mây sáng soi mười phương cõi,
Lẫn cung trời Đao Lợi nơi nơi
Đồng tụ họp bên thân Pháp bảo
Nào Phạm Phụ - Phạm Thiên, Tha Hóa
Trời Quang Âm, Biến Tịnh, Phước Sanh,
Trời Thiểu Tịnh, Thiểu Quang, Phước Ái,
Vạn cung trời Bát Bộ Thiên Lơng
Cùng quỷ dữ ngàn phương tề tựu,
Ðồng hân hoan tán thán vui mừng,
Ðều ca ngợi lòng từ Ðại Phụ.
Khi Ðạo Lợi đông đầy chúng báo,
Ðức Văn Thù thưa thỉnh Pháp Vương,
Cớ gì đâu đại sự duyên gì,
Ngài Ðịa Tạng nguyện gì thành đạo,
Tu hạnh chi trí huệ tư nghì,
Ðộ chúng khổ mà không thấy độ,
Ðộ muôn loài thành Phật mới thôi,
Xin đức Phật vì con dạy rõ,
Kẻo chúng sanh mê muội ngu mờ,
Sa ngục tối, lội vào sanh tử,
Mất hạnh lành phước bao nhân duyên,
Cùng thánh quả, ra vào lục đạo
Nghe thưa thỉnh Thế Tôn vui vẻ,
Phát lòng từ thương xót chúng sanh,
Bao vạn kiếp mê lầm sanh tử,
Chốn U Minh đau khổ tù đày,
Loài cầm thú nhơn thiên lui bước,
Biết ngõ nào thoát khỏi bờ mê,
Nghĩ phải cứu chúng sanh ngu dại,
Lòng đại từ yên lặng sâu xa,
Bày ngõ lộ nhơn thiên thoát khổ,
Này Văn Thù nào ngươi có biết,
Có gì đâu Ðịa Tạng tên Người,
Tu trăm hạnh danh thơm đại nguyện,
Nay ít rõ ta cho ngươi biết,
Lúc xa xưa khả thuyết tư nghì,
Có Trưởng Giả sanh đời Chư Phật,
Sư Tử Tấn Trang Nghiêm Vạn Hạnh,
Ðấng Như Lai tướng đẹp mười tên,
Ðầy phước báo bao trùm nhân loại,
Lòng Trưởng Giả ngắm nhìn chẳng chán,
Mãi thiết tha mong ước như là,
Liền hỏi Phật làm sao thân đẹp.
Ðấng Ðại Hùng từ độ khuyên rằng,
Bao lục đạo chúng sanh khắp cõi,
Ðộ tận cùng khốn khố tử sanh,
Thân tướng đẹp phát ra đầy đủ,
Trưởng giả mừng, phát nguyện sâu xa,
Thề giải thoát tận cùng các cõi,
Ðấng Phật Ðà sau mới ứng ra,
Ôi một kiếp nào đâu nghĩa lý,
Cách lâu xa có Phật Giác Hoa,
Trang nghiêm phúc tướng báo thân,
Thọ trăm ngàn kiếp độ muôn loài,
Thời Phật ấy có nàng Thánh Nữ,
Hiếu cha mẹ khôn khó hơn người,
Nhưng thương thay cho kiếp phù sanh,
Nhìn cha mẹ tạo điều ác nghiệp,
Cõi tù đày vô gián ngục hình,
Bao tội khổ, giam cầm, đánh đập,
Lòng Thánh Nữ bùi ngùi khôn xiết,
Nghĩ mẹ cha thác chốn nơi nào,
Lòng báo hiếu quyết tâm cứu khổ,
Ðem tiền tài, nhà cửa ruộng vườn,
Dâng Tam Bảo hầu mong tạo phước,
Trước điện đài Ðức Phật Giác Hoa,
Quỳ cúi phục nhờ ân chỉ bảo,
Biết mẹ cha sanh chốn nơi nào,
Xin Ðại Giác thương tình khuyên dạy,
Lòng cảm ứng do tình báo hiếu ,
Ðấng Ðại Hùng dạy bảo niệm danh,
Trong phút chốc hồn du địa phủ ,
Thấy thê lương ngàn cảnh trăm điều ,
Nào tội vạ, vạc dầu uống lửa ,
Gông , gộng kềm, xiềng xích khua rang,
Ôi xe lăn, đánh đập, lăng trì,
Loài thú giữ đua nhau rủ giết,
Bao thương đau nào ai có biết,
Tội nghiẹp gì báo khổ vạ mang.
Ai cứu vớt nỗi oán khốn khổ ,
Nào tiếng khóc, tiếng than, tiếng khổ ,
Tạo vang rền ngục tối nơi nơi ,
Lòng Thánh Nữ trăm điều đau xót ,
Khi lúc ấy Quỷ Vương Vô Ðộc ,
Chủ cai tù , Bồ Tát hóa thân,
Thấy thánh nữ trăm điều đau khổ ,
Hỏi thăm rằng lui bước tìm ai,
Ta chỉ dẫn cho ngươi biết rõ,
Tâm Thánh Nữ trăm điều đau khổ,
Cúi xin ngài chỉ dẫn cho tôi,
Cha Thi La, Ðế Lợi mẫu thân,
Nay chốn thác sanh vào cõi ngục,
Hiện bây giờ thần thức ra sao?
Bao đau khổ , thương cha nhớ mẹ,
Xin từ bi chi bảo nơi nào,
Tìm gặp lại phụ thân, hiền mẫu.
Nghe Thánh Nữ tỏ bày như thế,
Quỷ Ðộc Vương vội bảo may thay,
Cha và mẹ nhờ ngươi giúp đỡ,
Thoát tù đày kềm kẹp bấy lâu,
Nay đã hết sanh vào thiên cảnh,
Chớ sầu lo, vì hiếu người tròn ,
Nên cúu mẹ tù đày giam giữ.
Nghe như thế lòng mừng vô hạn,
Thương chúng sanh phát nguyện tức thời,
Ðời vị lai từ nay tôi ngưyện
Hiện bao hình phương chước lập ra,
Nguyện cứu khổ mười phương giải thoát,
Nàng Thánh Nữ nay là Ðịa Tạng,
Lập nguyện thề không ngại thời gian,
Ngươi có biết thánh nhân lắm phước,
Tạo muôn điều cứu vớt chúng sanh,
Ta nói hết những gì báo phước,
Khó sánh bằng Ðịa Tạng danh Người,
Trong hiện tại, mười phương pháp cõi,
Chốn nơi nơi tán thán công ơn,
Ngàn thân tánh tu nhân tức đức,
Ðộ muôn loài giác ngộ Phật Ðà,
Dùng phương tiện thần thông bày tỏ,
Dẫn chúng sanh bể khổ thăng trầm,
Nào Thiên Nhơn, Thanh Văn, Bồ Tát,
Ðủ mọi hình, mọi loài chẳng ngừng,
Dùng trí huệ dẫn vào bến giác,
Nay nói rõ Văn Thù phải biết,
Chốn Thiên Nhơn phước tướng úa tàn,
Mình hôi hám hào quang biến mất,
Trong lúc ấy kẻ nào biết đến,
Ðịa Tạng danh mười niệm chân thành,
Bao phước tướng gia tăng vô bội ,
Hưởng tràn đầy ngũ dục thú vui,
Hoặc có lúc sanh con đẻ khó,
Chốn tuổi thơ mất mẹ cùng cha,
Ôi thương tiếc biết đâu mà kể,
Ðem hương hoa, thực phẩm cúng dường,
Tượng Ðịa tang đại từ đại nguyện
Bao phước này đem tâm hồi hướng
Kẻ mất kia sanh cõi nhân thiên,
Người ở lại thêm nhiều lợi lạc.
Khi đi đứng công ăn, việc nước,
Lỡ băng rừng vượt biển sang sông ,
Bao thú dữ, ma vương quấy phá,
Niệm tên Ngài Ðịa Tạng mà yên.
Báo phước đó ta chưa nói hết,
Lỡ sanh ra mang họa nữ thân,
Bao oan ương khắc khổ trăm chiều,
Ðày đọa kiếp vào thân hạ tiện.
Này tín nữ các người phải nhớ,
Sợ nữ thân nhớ niệm danh Người,
Trong một phút sanh vào tôn quý ,
Ðược người người trọng chuộng mến chào ,
Ấy là phước niệm tên Ðại Sĩ .
Nay Bát bộ thiên long, nhơn, quỷ,
Khá nghe đây lợi ích muôn phần,
Trong mạt pháp vào đời ngũ trược,
Dâng hương hoa bảo cái tràng phan,
Cùng y áo thuốc thanh quý báu,
Phổ cúng dường Ðịa Tạng tam thân,
Bao phước lợi xảy trong phút chốc,
Nào Bát bộ thiên long ủng hộ,
Quả nhân lành thêm lớn nhân duyên,
Cùng chứa đủ nhơn vô thượng thánh,
Tâm Bồ Ðề bất thối đường tu,
Ðồ ăn mặc dồi dào sung túc,
Tránh nguy nàn bệnh tật bất ngờ,
Cùng trộm cắp nạn tai lửa nước,
Suốt cuộc đời thừa hưởng vinh hoa,
Bao kẻ lạ sanh tâm mến chuộng
Khéo hình hài thân tướng trang nghiêm,
Làm vua chúa cõi trời cõi đất,
Có mong chi toại ý vui lòng,
Cùng quyến thuộc an vui sum họp,
Bao ác đạo nghiệp sâu mau dứt,
Sớm sanh về đất Phật Di Ðà,
Cùng căn tánh thông minh lanh lợi,
Rốt ráo thành chánh giác Phật Ðà.
Lời Ta dạy các ngươi phải nhớ,
Niệm danh Ngài Ðịa Tạng luôn luôn,
Hằng tưởng nhớ mười phương công đức,
Khi nói xong bao nhiêu bổn nguyện,
Ðức Thế Tôn từ kế phóng quang,
Những tia sáng muôn màu rực rỡ ,
Nào sắc trắng, sắc hồng, sắc ngọc ,
Lẫn vào trong sắc tía, sắc xanh,
Bao muôn sắc vàng y, lành tốt,
Chiếu trung trùng sáng cả mười phương,
Từ tia sáng phát lời vi diệu ,
Tán thán rền Ðịa Tạng hạnh tu,
Bao công đức tràn đầy viên mãn,
Khó có gì sánh với nguyện vương,
Tu rốt ráo tâm không thối chuyển,
Ðấng từ nghì đáng bậc đế vương,
Khi ánh sáng từ quang biến mất,
Bỗng không trung nhạc trống vang rền,
Hoa sen lớn vàng, xanh, hồng đỏ ,
Từ khung trời rải khắp mười phương,
Trầm, vi diệu hòa trong hơi đốt,
Lẫn thiên y trải phủ thiên không,
Ðều đồng thế niệm danh Ðịa Tạng,
Ôi tiếng niệm "Nam Mô Ðịa Tạng"
Rực vang rền hùng vĩ vô song,
Trong bóng sắc thiên quang ngàn tía,
Bóng Ðại Hùng Ðại nguyện hiện ra,
Ngàn muôn trượng thân vàng chiếu sáng ,
Giữa không trung ánh sáng chói lòa ,
Tòa sen báu bao trùm vạn cõi ,
Ðứng liên đài phát đại hào quang,
Soi rực rỡ mười phương cõi Phật,
Mão liên đài ngũ Phật vàng kim,
Trong tay hữu bích châu chiếu sáng,
Tích trượng vàng hàng phục ma vương,
Hòa lẫn lộn y hương thơm ngát,
Phủ hình hài đấng đại nguyện vương,
Ngàn vô lượng trang nghiêm khôn xiết,
Cõi phương nam du hóa cung trời ,
Vào đại hội thiên cung Ðao Lợi.
Bao lục đạo chúng sanh chiêm ngưỡng,
Tán thán rền, mừng rỡ hân hoan,
Ðồng phủ phục cúi mình đảnh lễ ,
Ðem hương hoa diệu thực mây thơm,
Nào trống nhạc tràng phan bảo cái,
Ngọc lụa là mã não thiên y,
Dâng lên cúng Nguyện Vương Bồ Tát,
Ngài Ðịa Tạng danh thơm hanh tốt,
Nhiễu ngàn vòng đảnh lễ Pháp Phương,
Ðồng tán thánh Ðại Hùng Ðại Giác,
Khi lúc ấy Phật Ðà im lặng,
Giơ tay vàng xoa đảnh Tạng Vương,
Lòng khuyên bảo ân cần nhắn nhủ ,
Ông Ðịa Tạng ông tu hạnh khó ,
Phát bao lần đại nguyện sâu xa ,
Lòng từ mẫn nay ta giao phú ,
Thương chúng sanh tà dại, ngu mờ .
Ðời bạc ác chúngs anh khó dạy ,
Tánh cang cường ngã mạn vô minh,
Bao tội ác hòa vui đau khổ ,
Chốn tử sanh, sanh tử vui này,
Nào có biết gọi gì là khổ ,
Ðời ngũ trược lắm nhiều hoạn nạn,
Gieo thường đau bệnh khổ lan tràn,
Nào yểu mệnh, thiên tai hỏa hoạn,
Lẫn đau buồn chết chóc chiến tranh,
Cùng lũ quỷ ta mà hãm hại ,
Bao thê lương che phủ cung trời
Thân đói khát hòa trong máu lửa .
Ðời ngũ trược dù ai tạo phước,
Có mảy may chút ít khó lường,
Ông hãy giúp cho tròn căn quả ,
Này Ðịa Tạng, ông luôn phải nhớ,
Chớ để ta lo lắng đau buồn,
Vì con trẻ còn trong sanh tử ,
Ta giao thác chúng sanh tội khổ ,
Ðến từ Nghiêm Di Lặc ra đời
Ráng độ hết vào trong Phật Ðạo.
Nay chúng con thừa ân chư Phật,
Rủ lòng từ dẫn dắt con thợ
Bao năm qua sống trong sanh tử
Lũ con khờ tạo nghiệp vô minh,
Ôi đâu khổ thương nhau kết chặt,
Nghĩa phu thê không tưởng chia lìa ,
Tình bằng hữu như sam kết nối ,
Bao tiền bạc của mình của nó ,
Ðấy nhà lầu, vàng bạc sắm mua,
Ôm theo chặt vào vòng bể khổ
Ðàn con trẻ còn trong mơ tưởng,
Giữ hình hài một kiếp không phai,
Nhưng giấc mộng nào ai có biết,
Sống lầm mê say đắm lâu dài ,
Trong giấc ngủ quá nhiều mộng đẹp,
Nhưng trớ trêu đời không như mộng,
Tỉnh dậy rồi ấy mộng Nam Kha,
Kìa chồng vợ sớm chiều chia xẻ,
Nghĩa mặn nồng y áo còn đây,
Vai hòa vai, ai muốn chia lìa,
Ðèn chưa sáng ai nào muốn tắt,
Nhưng than ôi! bao cảnh lìa đây
Chợt tỉnh giác thiên thu cách biệt.
Ôi nước mắt thay cơm hai bữa ,
Ðón nhau về nắng tắt lẻ loi ,
Mộng hay thực bơ vơ tình nghĩa ,
Ấm mặt nồng sau chợt đắng cay
Ôm con trẻ còn trong tay sữa ,
Chưa vui vầy lìa mẹ cách tra ,
Ôi! mẫu tử báo ân nghĩa nặng,
Hiếu chưa tròn đất lạnh vùi thận
Ngày xa cách nhìn nhau đau khổ ,
Sống từng giờ, từng phút biệt ly ,
Kẻ hấp hối đau lòng nuối tiếc,
Báo quơ quàu bám víu hư không,
Ôi của cải giàu sang đâu mất ,
Kẻ hiện đời than khóc đau thương,
Bao nhiêu năm chung sống không lìa
Nay vĩnh biệt mồ chôn mộng tưởng,
Xưa ân nghĩa tình nồng khăn gói ,
Sáng trưa chiều váng bóng hình xưa,
Con sám hối quỳ bên Ðịa Tạng,
Xin thương con dẫn dắt con về,
Chúng con lạc xin cha chỉ dạy,
Bao phước báo vun trồng cạn kiếp,
Chút duyên lành nương bóng từ quang.
Ôi nghiệp nặng hồng trần còn vướng,
Cúi xin cha, giải thoát con khờ ,
Gông xiền xích tình thân tháo bỏ ,
Rủ nhau về quy ẩn đài sen,
Tình chồng vợ mây mờ sương khói ,
Lỗi phu thê, mẫu tử chia lìa
Xin rửa sạch lòng con thanh thản,
Nay trước tượng Ðại Hùng Ðại Nguyện,
Phát lòng thành cầu nguyện chúng sanh,
Mau thức tỉnh bờ mê giải thoát,
Tháo gông cùm sanh tử, tử sanh,
Cùng lục đạo thiên long bát bộ ,
Sớm quay về thánh Hải Tỳ Lô ,
Tròn viên mãn hòa trong quang Phật.
Nam Mô Ðại Bi Ðại Nguyện Ðại Thánh Ðại Từ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

[Sưu Tầm]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz