Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Phật pháp ứng dụng
Con Đường Chuyển Hóa - Chương 1: Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
"Chúng con xin kinh dâng lên chư Phật và Bồ Tát những lời chúng con trích từ sách của Thiền Sư từ trang 1 dên trang 38 xin thành kinh dâng lên Tam Bảo và quý bạn đọc."
Chương 1: Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Chúng con xin kinh dâng lên chư Phật và Bồ Tát những lời chúng con trích từ sách của Thiền Sư từ trang 1 đến trang 38 xin thành kinh dâng lên Tam Bảo và quý bạn đọc.
Sau đây là những lời tôi đã được nghe Đức Thế Tôn Dạy, hồi còn đang cư trú ở Kammassadhamma,nơi một ấp phố giống dân kuru. Một hôm đức Thế Tôn gọi các vị khất sĩ:" này quý thầy " !. Các vị khất sĩ đáp:' Thưa Đức Thế Tôn, có chúng tôi đây". Bụt nói: Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn: đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm.

Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào?
1-Này các vị khất sĩ! Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể,tinh cần, sáng suốt và tĩnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời.

2- Này các vị khất sĩ! Vị khất sĩ an trú trong trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, tinh cần, sáng suốt và tĩnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ cuộc đời.

3- Này các vị khất sĩ! Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tĩnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời.

4- Này các vị khất sĩ ! Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm thức nơi tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tĩnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời.
[Dịch và chú giải Thiền Sư Thích Nhất Hạnh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz