Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Phật pháp ứng dụng
Con Đường Chuyển Hóa - Chương IV
"Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm mình tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở thành khoáng đạt."
Này các vị khất sĩ ! Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức như thế nào ? Mỗi khi nội tâm có tham dục, vị khất sĩ ấy ý thức là nội tâm có tham dục. Mỗi khi nội tâm không có tham dục, vị ấy ý thức là nột tâm không có tham dục. Mỗi khi trong tâm có sân hận, vị khất sĩ ấy ý thức là trong tâm có sân hận. Mỗi khi trong tâm không có sân hận, vị ấy ý thức là trong tâm không có sân hận. Mỗi khi tâm thức mình si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình si mê. Mỗi khi tâm thức mình không si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không si mê. Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức tâm mình có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm mình tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm mình không đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng cao nhất. Mỗi khi tâm mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm mình có định. Mỗi khi tâm mình không có định, vị ấy ý thức rằng tâm mình không có định. Môi khi tâm mình gải thoát, vị ấy ý thức tâm mình giải thoát. Mỗi khi tâm mình không giải thoát, vị ấy ý thức mình không giải thoát.

Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm tâm thức nơi tâm thức; hoặc quán niệm bên trong , hoặc quán niệm bên ngoài tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi tâm thức, hoặc quán niệm qúa trình huỷ diệt nơi tâm thức, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn qúa trình huỷ diệt nơi tâm thức : Hoặc vị ấy quán niệm: " Có tâm thức đây " , đủ để quán chiếu và có ý thức được sự có mặt của tâm thức đó, và như vậy, vị sống một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm tâm thức nơi tâm thức là như vậy đó, thưa qúy vị".
[Dịch Và Chú Giải: Thiền Sư Nhất Hạnh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz